Mã hóa dữ liệu đầu cuối (End-to-end data encryption)

VN

MÃ HÓA DỮ LIỆU ĐẦU CUỐI

Chúng tôi hiểu bảo mật dữ liệu bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực y tế.

ViCeph triển khai Công nghệ mã hóa dữ liệu đầu cuối hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các phần mềm nhắn tin phổ biến như Whatsapp, Zalo … để đảm bảo dữ liệu bệnh án bảo mật tuyệt đối.

Không một cá nhân bên ngoài nào kể cả nhà cung cấp dịch vụ phần mềm bao gồm ViCeph có thể truy cập vào được các dữ liệu đã mã hóa.

Dữ liệu bệnh nhân được lưu ở máy chủ dạng mã hóa và chỉ giải mã trên máy tính người dùng bằng một “khóa mã hóa” chỉ tồn tại trên trình duyệt người dùng. Việc này đảm bảo chỉ trình duyệt của người dùng mới có thể giải mã và đọc được thông tin bệnh nhân.

EN

END-TO-END DATA ENCRYPTION

We understand that patient data security is a top concern in the healthcare field.

ViCeph implements End-to-End Data Encryption technology, which is widely used in popular messaging software like WhatsApp, Zalo, to ensure absolute confidentiality of patient records.

No external party, including software service providers such as ViCeph, can access the encrypted data.

Patient data is stored on encrypted servers and can only be decrypted on the user’s computer using an encryption key that exists solely within the user’s browser. This ensures that only the user’s browser can decrypt and read patient information.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *