Privacy Policy

VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website viceph.net bao gồm: họ tên, email, điện thoại, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ. Đây là các thông tin thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để MedBrain liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới mật khẩu và email của mình. Ngoài ra thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MedBrain về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và viceph.net;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại viceph.net.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, MedBrain có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật và lưu trữ trong hệ thống của ViCeph.

Trong trường hợp thành viên không còn là thành viên trả phí nữa thì thành viên sẽ có 01 tháng để download và xóa dữ liệu. Sau khi hết thời gian này các thông tin sẽ được tự động xóa khỏi hệ thống, thành viên sẽ không thể xem và sử dụng được. Mọi yêu cầu vềxử  lý thông tin sẽ phải gửi đến quản trị của ViCeph theo email để giải quyết.

Email Quản trị ViCeph: contact@viceph.net

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

 • Ban Quản Trị Viceph.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật).
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên (nếu có).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MEDBRAIN

Địa chỉ: Số 4 Ngõ 30 Phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà nội

Email: contact@viceph.net

Điện thoại: 098 1724 131

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MedBrain thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến MedBrain. Khi tiếp nhận những phản hồi này, MedBrain sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: contact@viceph.net

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên viceph.net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MedBrain. Việc thu nhập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MedBrain sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

MedBrain yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. MedBrain không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

MedBrain yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. MedBrain không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến MedBrain đến địa chỉ công ty hoặc qua email: contact@viceph.net

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

EN

PRIVACY POLICY

1. Purpose and scope of data collection

The data collected on the ViCeph.net website primarily includes: full name, email, phone number, login password, and address. These are mandatory member information provided when registering an account to ensure the rights of members and for MedBrain to contact and confirm registrations for services on the website.

Members are responsible for the security and preservation of their own activities using their password and email. Additionally, members are responsible for promptly notifying MedBrain of any unauthorized, abusive, or security-violating use, as well as maintaining the confidentiality of their registration names and passwords of third parties for appropriate resolution measures.

2. Scope of information usage

The personal information provided by customers may be used for the following purposes:

 • Providing services to members.
 • Sending notifications about information exchange activities between members and ViCeph.net.
 • Preventing activities that sabotage member user accounts or impersonate members.
 • Contacting and resolving special cases with members. Personal information of members will not be used for any purposes other than confirmation and relevant contact regarding transactions on ViCeph.net.

In the event of legal requirements, MedBrain is responsible for cooperating and providing personal information of members upon request from judicial authorities, including the prosecutor’s office, courts, and law enforcement agencies related to any violation of the law by customers.

Furthermore, no one has the right to infringe upon the personal information of members.

3. Data retention period

Members’ personal data will be stored until there is a request for cancellation or until members themselves log in and perform the cancellation. In all cases, members’ personal information will be kept confidential.

4. Individuals or organizations that may access the information

Members agree that, when necessary, the following organizations/agencies/individuals have the right to access and collect their information, including:

 • Viceph Administration Board.
 • Competent state agencies (in the event of legal requirements).
 • Complainants who can demonstrate a member’s violation (if applicable).

5. Address of the unit collecting and managing personal information

Company name: MEDBRAIN CO., LTD.

Address: No. 4, Alley 30, Chua Vua Street, Pho Hue Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Email: contact@viceph.net

Phone: 098 1724 131

6. Means and tools for users to access and edit their personal data

Members have the right to check, update, adjust, or cancel their personal information by logging into their accounts and editing their personal information or requesting MedBrain to do so.

Members have the right to file complaints regarding the disclosure of their personal information to third parties with MedBrain. Upon receiving such feedback, MedBrain will verify the information, take responsibility for answering the reasons, and guide members on restoring and securing their information.

Email: contact@viceph.net

7. Commitment to customer privacy protection

The personal information of members on ViCeph.net is strictly protected according to MedBrain’s privacy policy. The collection and use of each member’s information are only carried out with the customer’s consent, except for other legal provisions.

No usage, transfer, provision, or disclosure to any third party of members’ personal information is permitted without the member’s consent.

In the event that the server storing personal information is hacked, resulting in the loss of members’ personal data, MedBrain will promptly notify the relevant authorities for investigation and inform the members.

MedBrain requires individuals registering/purchasing as members to provide relevant personal information such as full name, contact address, email, and phone number and assume legal responsibility for the accuracy of the provided information. MedBrain will not be responsible for and will not resolve any complaints related to the rights of a member if it is found that all personal information provided by that member during initial registration is inaccurate.

8. Mechanism for receiving and resolving complaints related to customer personal information

The personal information of members is strictly protected according to the privacy policy. The collection and use of each member’s information are only carried out with the customer’s consent, except for other legal provisions.

No usage, transfer, provision, or disclosure to any third party of members’ personal information is permitted without the member’s consent.

In the event that the server storing personal information is hacked, resulting in the loss of members’ personal data, we will promptly notify the relevant authorities for investigation and inform the members.

MedBrain requires individuals registering/purchasing to provide complete relevant personal information such as full name, contact address, email, and phone number and assume legal responsibility for the accuracy of the provided information. MedBrain will not be responsible for and will not resolve any complaints related to the rights of a member if it is found that all personal information provided by that member during initial registration is inaccurate.

Members have the right to file complaints regarding the disclosure of their personal information to third parties with MedBrain at the company’s address or via email: contact@viceph.net.

The company is responsible for implementing technical and professional measures to verify the reported contents.