Chính sách thanh toán (Pricing and payment policy)

VN

Chính sách về Giá và Thanh toán

Thông tin cập nhật về giá

Đôi khi, chúng tôi cập nhật giá nhằm tiếp tục đổi mới và đầu tư vào các dịch vụ, từ đó mang lại cho bạn trải nghiệm và tính năng tốt hơn và giá trị hơn cho người dùng. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh giá để phản ánh các yếu tố địa phương và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nếu giá gói của bạn thay đổi, chúng tôi sẽ gửi trước cho bạn thông tin về giá mới và thời điểm thay đổi qua email.

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết hóa đơn bất cứ lúc nào trên trang tài khoản của bạn.

Phương thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng:

  • Chuyển khoản trực tiếp
  • QR code
  • VNPay
  • Trả tiền mặt

Thông tin thụ hưởng

Chủ tài khoản: Công ty TNHH MedBrain

Số Tài Khoản: 15110001358386

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Để xem các phương thức thanh toán, hãy truy cập vào www.viceph.net/pricing và tiếp tục cho đến bước thanh toán. Bạn chỉ bị tính phí sau khi gửi thông tin thanh toán.

Gia hạn thanh toán

Chúng tôi sẽ không tự động gia hạn lại các gói dịch vụ.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo vào 15 ngày trước khi gói dịch vụ của bạn hết hạn, và bạn sẽ tiến hành thanh toán để duy trì việc sử dụng ViCeph.

Sau khi hết hạn, nếu bạn không gia hạn thêm thì tài khoản của bạn sẽ chuyển sang chế độ mặc định.

Tài khoản sau khi không tiếp tục gia hạn

Sau khi không gia hạn các gói trả phí nữa, tài khoản của bạn chỉ ở chế độ mặc định, chỉ có chức năng xem và không thể thực hiện các chức năng khác.
Toàn bộ dữ liệu trên tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ trên server theo các chính sách sử dụng của ViCeph.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần hỗ trợ việc quản lý dữ liệu.

Thuế VAT

Trong trường hợp áp dụng, giá của gói tính phí đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng).

Bạn có thể xem các thông tin phí chi tiết của mình bất cứ lúc nào bằng cách kiểm tra biên nhận:

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Phòng Khám
 3. Nhấp vào Thiết lập

Hóa đơn VAT

Xin liên hệ với chúng tôi tại contact@viceph.net để cung cấp thông tin cho việc xuất hóa đơn VAT.

Chính sách hoàn tiền

Xin lưu ý rằng, chúng tôi không thể hoàn tiền trong trường hợp:

 • Thẻ quà tặng, mã giảm giá
 • Khoản thanh toán cho các gói trả phí khi bạn không dùng nữa.
 • Số tiền còn lại trong tài khoản khi bạn muốn nâng cấp lên một gói cao hơn. Ví dụ: bạn đã mua gói Essential cho 06 tháng, và dùng được 04 tháng và muốn nâng cấp lên gói cao hơn (Premium), thì khi mua gói Premium bạn vẫn phải trả đầy đủ tiền cho gói này mà không được cấn trừ vào 02 tháng còn lại của gói Essential.

Nếu cần giải quyết các trường hợp cụ thể, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo email contact@viceph.net.

Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

EN

Pricing and Payment Policy

Price Update Information

Sometimes, we update prices to continue innovating and investing in our services, providing you with a better experience, enhanced features, and more value for users. We may also adjust prices to reflect local factors and meet market demands.

If there are changes to your package price, we will inform you in advance via email, providing you with information about the new price and the timing of the change.

You can check the detailed invoice information at any time on your account page.

Payment Methods

You can make payments using:

 • Direct transfer
 • QR code
 • VNPay
 • Cash payment

Beneficiary Information

Account Holder: MedBrain Limited Liability Company

Account Number: 15110001358386

Bank: Vietnam Investment and Development Bank (BIDV)

To view the payment methods, please visit www.viceph.net/pricing and proceed to the payment step. You will only be charged once you submit the payment information.

Payment Renewal

We do not automatically renew service packages.

We will send you a notification 15 days before your service package expires, and you will proceed with the payment to maintain the use of ViCeph.

If you do not renew, your account will be switched to the default mode.

Account Status after Non-Renewal

After not renewing the paid packages, your account will only be in the default mode, you will be able to view but not perform other functions.

All data on your account will be stored on the server according to ViCeph’s usage policies.

Please contact us if you need assistance with data management.

VAT (Value Added Tax)

If applicable, the package price already includes VAT.

You can view your detailed fee information at any time by checking the receipt:

 1. Log in to your account page.
 2. Click on Clinic
 3. Click on Settings

VAT Invoice

Please contact us at contact@viceph.net to provide information for VAT invoice issuance.

Refund Policy

Please note that we cannot issue refunds in the following cases:

 • Gift cards, discount codes
 • Payments for unused paid packages.
 • Remaining balance in your account when you want to upgrade to a higher price package. For example, if you have purchased an Essential package for 6 months and have used it for 4 months and want to upgrade to a higher price package (Premium). When purchasing the Premium package, you will still have to pay the full price for this package without deducting the remaining 2 months of the Essential package.

If you need to resolve specific cases, you can contact us at contact@viceph.net.

For more information, please refer to our terms and conditions.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *